Het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy’ vertaalt de Wet bescherming persoonsgegevens naar de onderwijspraktijk. Het bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen. Dankzij het convenant weten scholen en aanbieders wat ze over en weer van elkaar mogen verwachten, zijn de afspraken werkbaar in de praktijk en heeft iedereen dezelfde gemeenschappelijke uitleg bij deze afspraken.

Regie bij de school

Bij de afspraken staat voorop dat de school de regie heeft. De school is verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de leerlingen en de communicatie naar ouders. Hierbij hoort ook het maken van goede afspraken met aanbieders. Een school staat hier niet alleen in. De partijen bij het convenant hebben een gemeenschappelijke en gedeelde zorg om de school in staat te stellen deze verantwoordelijkheid vorm te geven.

De afspraken in de praktijk

De PO-Raad en de VO-raad hebben het convenant ondertekend namens alle aangesloten schoolbesturen. Aanbieders tekenen individueel het convenant en passen de afspraken toe in hun bewerkersovereenkomsten met scholen. Hiervoor kunnen zij de modelbewerkersovereenkomst gebruiken. De PO-Raad en de VO-raad zullen samen met de brancheorganisaties de scholen informeren over wat zij kunnen verwachten en hen daarbij ondersteuning bieden. Zo heeft Basispoort haar aangepaste gebruikersovereenkomst afgestemd met de PO-Raad.